POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO EDU.MYEFT.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka prywatności sklepu internetowego edu.myeft.pl ma charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla potencjalnych lub rzeczywistych klientów. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest spółka Alvocado sp. z o.o., ul. Na Polance 12/5, 51-109 Wrocław, NIP: 895-202-61-52, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Gospodarczego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000489040, zwany dalej „Administratorem”. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail admin@myeft.pl.  Dane osobowe potencjalnego lub rzeczywistego klienta, który dokonał rejestracji konta lub ujawnił swoje dane osobowe za pośrednictwem formularza zmiany danych konta lub formularza zamówienia, za pośrednictwem sklepu internetowego są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.; zwanej dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych).  Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

STATUS ODWIEDZAJĄCEGO I RODZAJ DANYCH ZBIERANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Odwiedzającym jest każda osoba przeglądająca strony internetowe sklepu internetowego edu.myeft.pl. Odwiedzający może przeglądać strony internetowe sklepu internetowego lub portalu bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji. Dane osobowe klienta zbierane są po ich wprowadzeniu przez klienta za pośrednictwem udostępnionego formularza rejestracyjnego konta, formularza zmiany danych konta lub formularza zamówienia towaru lub usługi, a także w ramach bieżącego świadczenia usługi. Podczas przeglądania przez odwiedzającego stron internetowych sklepu internetowego po uzyskaniu zgody zbierane są dane dotyczące odwiedzającego. Do wskazanych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”).

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest:
(1) uprzednia zgoda klienta,
(2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora,
(3) konieczność realizacji umowy, której klient jest stroną lub podjęcia na żądanie klienta działań przed jej zawarciem.
Dane osobowe klienta są przetwarzane w następującym zakresie:
- świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika oraz wszelkich Usług z tym związanych w sklepie internetowym edu.myeft.pl – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- marketingowych (jeżeli klient wyraził zgodę) – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez klienta – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W każdym przypadku cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez klienta w ramach rejestracji w sklepie internetowym lub z działań zmierzających do złożenia zamówienia dotyczącego określonego towaru lub usługi, albo korzystania z usługi. W dostępnych na stronach internetowych sklepu internetowego formularzu rejestracyjnym konta, formularzu zmiany danych Konta lub formularzu zamówienia towaru lub usługi, klient decyduje o wyrażaniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora i dla prawidłowej realizacji ewentualnych zobowiązań kontraktowych.

Zakres przetwarzania danych osobowych klientów zarejestrowanych na stronie sklepu internetowego:
- Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe klientów korzystających z sklepu internetowego lub portalu: imię i nazwisko, firmę (nazwę), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).
- Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usług.
- Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, które go dotyczą, w szczególności prawo do kontroli przetwarzania wskazanych danych, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego zawieszenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta przez klienta.
- Wykonywanie uprawnień klienta, w zakresie kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą następuje w drodze kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres świadczenia Usług chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przetwarzania;

POLITYKA COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego lub portalu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający stronę internetową Sklepu Internetowego).

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies w następujących celach:
- identyfikacji odwiedzających jako zalogowanych na stronie Administratora,
- zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania,
- dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Odwiedzających (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego lub portalu,
- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego lub portalu.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Odwiedzający stronę sklepu internetowego lub portalu ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu internetowego lub portalu (adres IP, domena) dla generowania statystyk wykorzystywanych w administrowaniu serwisem, z tym, że gromadzone dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących odwiedzających stronę sklepu internetowego lub portalu. Dane te nie podlegają ujawnieniu osobom trzecim.

PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
- Użytkownik wyrazi na to zgodę lub
- będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
- będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji umowy.

W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

Dane mogą być powierzone m.in., następującym rodzajom odbiorców danych osobowych:

- podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi księgowe, prawne, hostingowe;
- dostawcy obsługujący płatności internetowe sklepu
- dostawcy oprogramowania, w tym oprogramowania analitycznego,
- dostawcy usług do wysyłki newsletterów

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności sklepu internetowego edu.myeft.pl podlegają prawu polskiemu.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:  
- zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
- dostęp do konta jedynie po podaniu zindywidualizowanego loginu i hasła,
- certyfikat SSL. 

Obowiązuje od: 24.05.2018